ระบบหมุนเวียนอากาศ (Ventilator system) มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรม และเป็นข้อกำหนดของนิคมอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในพื้นที่ทำงาน