ปัญหาน้ำฝนล้นราง ที่เกิดจาก จำนวนท่อระบายน้ำฝนน้อยเกินไป สำหรับอาคารหลังคาเดี่ยวท่อระบายน้ำฝนควรติดตั้ง ทุก 50 ตรม. ต่อ 1 จุด สำหรับรางน้ำที่ตั้งระดับไว้อย่างดีแล้ว หากรางน้ำฝนที่ติดตั้งไว้ก่อนแล้วไม่สามารถตั้งปรับระดับ จำเป็นต้องเพิ่มจำนวน ท่อน้ำฝน เพื่อช่วยระบายปริมาณน้ำฝนที่ค้างอยู่ในรางน้ำฝน