ร้านค้าสวัสดิการ กรมชลประทาน (RID food center) บริหารงานโดย กรมชลประทาน เมื่อมีวัสดุหรือเครื่องมือที่เกี่ยวเนื่อง ทางกรมชลประทาน จะเป็นผู้ดำเนินการดูแล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าพื้นที่