รางน้ำฝนที่มีการติดตั้งอยู่แล้ว เมื่อมีการใช้งานจะเกิดการสะสมของขยะในรางน้ำฝน เช่นเศษใบไม้ เศษฝุ่นดิน เป็นต้น ก่อนการติดตั้งตะแกรงกันใบไม้ ทีมติดตั้งของ กิจเจริญ รางน้ำฝน จะนำเสนอการทำความสะอาดรางน้ำฝนทุกครั้ง โดยการทำความสะอาดจะเก็บเศษขยะออกจากรางน้ำฝน พร้อมทั้งฉีดล้างคราบที่เกาะอยู่ในรางน้ำ