Welcome to New website

logo kcrangnam

ร้านกิจเจริญ รางน้ำฝน

หลังจากที่ได้หยุด Update website เป็นระยะเวลานานมากๆ และเข้าสู่ maintenance mode เป็นระยะเวลานาน

ตอนนี้ website ของกิจเจริญ รางน้ำฝน ได้เปิดรับชมได้ตามปกติ โดยผ่าน www.kcrangnam.com เช่นเดิม

ร้านกิจเจริญ รางน้ำฝน จะทยอยเพิ่มข้อมูลสินค้า, ผลงานติดตั้ง และข่าวสารต่างๆ ในทุกวงการ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *