ปรับปรุงรางน้ำฝน อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในปี พ.ศ. 2529 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ ใช้เป็นหอสมุดและศูนย์สนเทศและห้องประชุม และในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงอาคารทั้งภายนอกและภายใน เพื่อความสวยงานและ เพื่อการใช้สอยพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ