ปรับปรุงรางน้ำฝน ศาลาธรรมธัช อุทยานลานธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศาลาธรรมธัช เป็นศาลาที่เกิดจากความกตัญญุตาของ อาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ทีมีต่อพระครูปลัด สงธมฺมโชโต เจ้าอาวาสวัดจันทาราม ศาลาธรรมธัชตั้งอยู่ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีความร่มรื่น

https://dpuintra.dpu.ac.th/webtemplate/lib.dpu.ac.th/upload/content/files/DPU-56%20(v_2).pdf