งานปรับปรุงไม้เชิงชาย อาคารพักชาย12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจเจริญ รางน้ำฝน เข้าปรับปรุงไม้เชิงชายอาคารเก่าอายุ 53 ปี โดยชิ้นงานเดิมเสียหายในบางจุด เพื่อความปลอดภัยทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มีโครงการปรับปรุงเชิงชายขึ้น