ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ ในช่วงที่มีปรับปรุงวัด กิจเจริญ รางน้ำฝน ได้ติดตั้งท่อระบายน้ำฝนสเตนเลส พร้อมทาสีบางส่วนของท่อ เพื่อให้กลมกลืนกับตัวอาคาร