ติดตั้ง Exhaust Duct โรงพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

โรงพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์เห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงานในโรงพิมพ์เป็นหลัก จึงได้ติดตั้งระบบ Exhaust Duct เพื่อระบายกลิ่นสารเคมีออกจากพื้นที่ทำงาน ได้ไว้วางให้กิจเจริญ รางน้ำฝน เป็นผู้ติดตั้ง