ติดตั้งและซ่อมแซมรั้วลวดเหล็ก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักศึกษาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยทำการซ่อมแซมรั้วลวดเหล็กที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ ในการซ่อมแซมครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีความไว้วางใจให้ กิจเจริญ รางน้ำฝน ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซม โดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุเดิมที่เสียหายไป