งานปรับปรุงไม้เชิงชาย อาคารพักชาย12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจเจริญ รางน้ำฝน เข้าปรับปรุงไม้เชิงชายอาคารเก่าอายุ 53 ปี โดยชิ้นงานเดิมเสียหายในบางจุด เพื่อความปลอดภัยทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มีโครงการปรับปรุงเชิงชายขึ้น

ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี อาคารพักหญิงราชาวดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี พร้อมท่อระบายน้ำฝนสังกะสี พร้อมริ้อถอนรางน้ำฝนเดิม และ รื้อถอนท่อระบายน้ำฝนเดิม ติดตั้งรางน้ำฝนอาคารมีที่มีอายุเก่าแก่ ต้องเสริมเชิงชายในบางจุด และต้องใช้ความระมัดระวังในการติดตั้งเป็นอย่างมาก