งานปรับปรุงไม้เชิงชาย อาคารพักชาย12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจเจริญ รางน้ำฝน เข้าปรับปรุงไม้เชิงชายอาคารเก่าอายุ 53 ปี โดยชิ้นงานเดิมเสียหายในบางจุด เพื่อความปลอดภัยทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มีโครงการปรับปรุงเชิงชายขึ้น

ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี อาคารพักหญิงราชาวดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี พร้อมท่อระบายน้ำฝนสังกะสี พร้อมริ้อถอนรางน้ำฝนเดิม และ รื้อถอนท่อระบายน้ำฝนเดิม ติดตั้งรางน้ำฝนอาคารมีที่มีอายุเก่าแก่ ต้องเสริมเชิงชายในบางจุด และต้องใช้ความระมัดระวังในการติดตั้งเป็นอย่างมาก

ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี อาคารพักหญิงบุษกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคารโคโลเนียล สไตล์ที่มีอายุร่วม 60 ปี รางน้ำฝนเดิมที่ติดตั้งมาย่อมเสื่อมสภาพตามอายุ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีโครงการเปลี่ยนแปลงรางน้ำฝนใหม่ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาที่ใช้งานพื้นที่ โดยเปลี่ยนรางน้ำฝนสังกะสีขนาด 6 นิ้ว และท่อน้ำฝนสังกะสีขนาด 4 นิ้ว พร้อมปรับปรุงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ในแนวรางน้ำฝน

ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี สะพานขาว

ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสีบ้านชั้นเดียว พร้อมท่อระบายน้ำฝนสังกะสี ลักษณะพื้นที่หน้างาน รางน้ำฝนมีความยาว ในการติดตั้งต้องมีการถ่ายระดับที่ดีเพื่อไม่ให้น้ำฝนขังกลางราง ซึ่งเป็นจุดให้เกิดสนิมได้

ติดตั้ง Exhaust Duct โรงพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

โรงพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์เห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงานในโรงพิมพ์เป็นหลัก จึงได้ติดตั้งระบบ Exhaust Duct เพื่อระบายกลิ่นสารเคมีออกจากพื้นที่ทำงาน ได้ไว้วางให้กิจเจริญ รางน้ำฝน เป็นผู้ติดตั้ง