ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส บ้านพัก กองทัพภาคที่ 1

บ้านพักนายทหาร ของกองทัพภาคที่1 ตั้งอยู่ใน ซอยพหลโยธิน2 กิจเจริญ รางน้ำฝน มีบริการสำรวจหน้างานฟรี เพื่อเสนอราคาพิจารณา การติดตั้ง พื้นที่หน้างานเป็นหลังคาโรงจอดรถ และหลังคาพื้นที่ซักล้าง เพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำฝนให้ลงรางระบาย จึงต้องติดตั้งรางน้ำฝน โดยพับขึ้นรูปตามขนาดโครงเหล็กรับรางน้ำ พร้อมสำรวจสภาพรางน้ำฝนเดิม หลังคาซักล้าง และหลังคาโรงจอดรถ มีขนาดโครงเหล็กรับรางที่ต่างกัน รูปแบบ ขนาดของรางน้ำฝนจึงมีความแตกต่างกัน รางน้ำฝน G1 ติดตั้งที่หลังคาโรงจอดรถ พับขึ้นรูปตามรูปแบบโครงเหล็กรับราง รางน้ำฝน G2 ติดตั้งที่หลังคาพื้นที่ซักล้าง พับขึ้นรูปตามรูปแบบโครงเหล็กรับราง รื้อถอนท่อน้ำฝนเดิมที่ชำรุด พร้อมเปลี่ยนท่อน้ำฝน PVC ขนาด 6 เพื่อรองรับรางน้ำฝนขนาดใหญ่